Temari

Part general:


Tema 1: La Constitució espanyola de 1978

Tema 2: L’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Tema 3: Institucions de la Generalitat de Catalunya

Tema 4: L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya

Tema 5: Configuració de la Unió Europea

Tema 6: L’Administració pública: concepte i principis

Tema 7: La revisió dels actes en via administrativa.

Tema 8: La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 9: El personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10: Drets i deures dels funcionaris públics.

Part específica: 

Tema 11: La protecció constitucional del medi ambient.

Tema 12: El cos d’Agents Rurals

Tema 13: El procediment administratiu sancionador.

Tema 14: Normativa forestal estatal i autonòmica.

Tema 15: Aprofitaments forestals.

Tema 16: Preservació de la flora protegida.

Tema 17: Mesures de prevenció d’incendis forestals.

Tema 18: Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa.

Tema 19: Els espais naturals protegits.

Tema 20: Regulació sobre l’accés motoritzat al medi natural.

Tema 21: Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

Tema 22: La Llei de residus de Catalunya.

Tema 23: Legislació bàsica en matèria d’aigües.

Tema 24: L’activitat piscícola a Catalunya.

Tema 25: L’activitat cinegètica a Catalunya.

Tema 26: El Reglament d’armes.

Tema 27: Fauna protegida.

Tema 28: Geografia física de Catalunya.

OPOSICIÓ AGENT RURAL © 2015 INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ | C/ NUMÀNCIA 22, 08029 BARCELONA | 932 508 494 | AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACITAT | WEB DISSENAYADA PER BYG INTERACTIVE SRL